ประชากรประชุมกัน

เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 (Roundtable Talk) หัวข้อ “50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต”

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งและครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี ในปี 2564 นี้ จึงได้จัดกิจกรรม Prachakorn Forum ภายใต้หัวข้อ “ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของสถาบันฯ ไปสู่สาธารณชน และเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อกลุ่มประชากรต่างๆ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของสถาบันฯ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

นอกจากนั้น ทางสถาบันฯ ยังมีกำหนดจัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 (Roundtable Talk) หัวข้อ “50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-15.30 น. โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประชากรไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19” โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือกับโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่วิกฤต เข้าร่วม ตามด้วยการนำเสนอ “รายงาน 50 ปี IPSR: ประชากรและสังคมในวัยครึ่งศตวรรษ” โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล และปิดท้ายด้วยการเสวนาโต๊ะกลมโดย รศ.ดร. อารี จำปากลาย ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกษวงศา และ ผศ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด เข้าร่วม ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เพื่อสนทนาถึงมุมมอง โอกาส และวิสัยทัศน์ที่จะนำสถาบันไปสู่อนาคต และแนวทางเพื่อรับมือกับความท้าทายหรือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการเสวนาโต๊ะกลมและติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง

Facebook Fanpage: The Prachakorn (https://www.facebook.com/ThePrachakornหรือเว็บไซต์ The Prachakorn 

ประชากรท่องโลก