หนังสือน่าอ่านด้านประชากร    

ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

แนะนำโดย นงเยาว์ บุญเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุทธศาสตร์สุขภาวะกลุ่ม LGBTIQN+หนังสือเล่มแรกของประเทศไทย โดย ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุวัฒน์, รัตนา ด้วยดี (พิมพ์ 2564) จัดพิมพ์โดยสมาคมเพศวิถีศึกษาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอการต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTIQN+จากอดีตทั้งต่างประเทศและประเทศไทย ในบริบทสังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาวะ กรณีศึกษา ตัวอย่างการดำเนินงานและข้อเสนอการทำงานในยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ ‘LGBTIQN+’ ย่อจาก L-Lesbian (หญิงรักหญิง) G-Gay (ชายรักชาย) B-Bisexual (ผู้ที่รักได้ทั้งสองเพศ) T-Transgender (บุคคลข้ามเพศ) I-Intersex (บุคคลที่มีเพศกำ.กวม) Q-Queer (บุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตัวเองด้วยอัตลักษณ์ทางเพศทุกรูปแบบ) N-Non-Binary (บุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตนเองด้วยอัตลักษณ์ที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดแบบการแบ่งเพศเป็นคู่ตรงข้ามหรือระบบชาย-หญิง) ใช้สัญลักษณ์ + คือบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมีอัตลักษณ์ที่ไม่หยุดนิ่งหรือตายตัว

ประชากรท่องโลก