หนังสือน่าอ่านด้านประชากร

ยากันล้ม: คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

นงเยาว์ บุญเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การหกล้มสำหรับเด็ก อาจเป็นบทเรียนเพื่อสั่งสมประสบการณ์ให้มีความอดทน แต่หากเกิดกับผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต เกิดความพิการหรืออันตรายถึงชีวิตได้

การหกล้มในผู้สูงอายุ เกิดจากปัจจัยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเองเช่น กระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง มีปัญหาการทรงตัว ปัญหาสายตา การกินยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้ง่วงซึม และสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่เหมาะสม หากเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มอันตรายถึงชีวิต ป้องกันได้ด้วยการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ด้วยการออกกำลังกายแบบง่าย ช่วยฝึกความยืดหยุ่นของข้อ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว ให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามารถนำไปปฏิบัติได้ที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขและมีอายุยืนยาว

ที่มา: ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี (บรรณาธิการ). (2563). ยากันล้ม: คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).


ประชากรท่องโลก