จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

คู่มือเขียนบทความลงจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

คู่มือเขียนบทความลงจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนานี้จัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความลงจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาให้ถูกต้อง และใช้เป็นแบบอย่างสำหรับการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ (บทความที่ไม่เป็นวิชาการ)

วัตถุประสงค์ของบทความในจดหมายข่าวฯ นั้น ต้องการให้ผู้อ่านที่เป็นคนธรรมดาทั่วไป สนใจที่จะหยิบขึ้นมาดูแล้วอ่านจนจบ และติดใจอยากอ่านอีก ทำให้รูปแบบและภาษาที่ใช้มีความสำคัญ โดยรูปแบบจะต้องอ่านง่าย ไม่แน่น โปร่งตา ด้วยการใช้เว้นวรรคและย่อหน้าบ่อยขึ้น ถ้าสามารถเพิ่มหัวข้อเข้าไปอีกก็ยิ่งดี สำหรับหน้าแต่ละหน้า ก็ควรมีรูปหรือแผนภูมิประกอบด้วย ส่วนภาษาก็ควรสะกดให้ถูกต้อง อ่านง่าย ไม่สะดุด หลีกเลี่ยงศัพท์ทางวิชาการ แต่ถ้ามีก็ควรใส่คำอธิบายพอสังเขป

ข้อปฏิบัติในคู่มือนี้สรุปมาจากผลการประชุมของคณะกรรมการจัดทำ จดหมายข่าวฯ ที่มีการประชุมทุกเดือน อันมีผลทำให้คู่มือฯ ถูกปรับแก้ทุกเดือนตามไปด้วย ดังนั้น จึงควรใช้ฉบับล่าสุดเป็นแนวทาง โดยดูวันที่ในชื่อเอกสาร

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด >>

(update ณ วันที่ 25 ธ.ค. 65)

การจัดรูปเล่ม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน