จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

นานาสาระจากห้องสมุด

แนะนำหนังสือ สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2564:
ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นงเยาว์ บุญเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2564: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ” โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนังสือที่รายงานสถิติที่สำคัญ ด้านสังคมและเศรษฐกิจจาก 26 โครงการและจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงปี 2563-2564 รวม 11 โครงการ

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน ตามรอบการนำเสนอข้อมูลในแต่ละโครงการ เพื่อสะท้อนสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาประเทศไทย โดยเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และแผนภูมิประกอบ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน/ครบ 1 ปี) การมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563-2564 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) พ.ศ. 2563 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal life) พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 การรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. 2563 ความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563

(2) ตัวชี้วัดจำแนกตามโครงการสำรวจ/สำมะโน เช่น สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำมะโนประชากรและเคหะ ประชากรแฝง สำมะโนอุตสาหกรรม ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจการบริการ แรงงานนอกระบบ ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร การประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ การประกอบกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน สุขภาพจิตคนไทย การเคลื่อนย้ายสินค้า การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนและสถานประกอบการ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พฤติกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมทางกาย อนามัยและสวัสดิการ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร และการอ่านหนังสือของประชากร

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2564: ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม