ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

 

 

ไทยขึ้นแท่นตลาดการศึกษานานาชาติ

โดย สักกรินทร์ นิยมศิลป์
ประชากรต่างแดน

ประเทศมั่งคั่ง ...... แต่ชีวิตขาดสมดุลของชาวซากุระ

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

“พ่อ” นั้นสำคัญไฉน ไม่ว่าโลกจะหมุนหรือหยุดหมุน

โดย วรรณี หุตะแพทย์
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

Show & Share - ความสุขของ “เอก”

โดย สุภาณี ปลื้มเจริญ
นานาสาระประชากร
อนาคตของผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี)
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
รางวัลอีกโนเบลประจำปี พ.ศ. 2562
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

จะดีไหม...ถ้าผู้ชายได้วันลามาเลี้ยงลูกบ้าง

โดย รีนา ต๊ะดี
นานาสาระจากห้องสมุด
สังคมอายุรวัฒน์
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

การประชุม Happy University Challenge: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุขการประชุมวิชาการระดับชาติ

โดย กฤติญา สำอางกิจ
ชวนอ่าน
กลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

วันเคารพผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
ผู้สูงอายุไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต
โดย กาญจนา เทียนลาย
 

ประชากรท่องโลก