ประชากรประชุมกัน

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 17 ISQOLS ANNUAL CONFERENCE

"Happiness in a Multicultural World"

ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน

สุภรต์ จรัสสิทธิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) ได้จัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิตมาถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 17 แล้ว มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานศึกษาวิจัยในด้านคุณภาพชีวิตและความสุข โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–7 กันยายน 2562 ที่ University of Granada เมืองกรานาดา ประเทศสเปน หัวข้อการประชุมในปีนี้คือเรื่อง Happiness in a Multicultural World มีบทความวิจัยจำนวนกว่า 170 เรื่องที่ถูกนำ.เสนอในการประชุม ซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความสุขในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพชีวิตในประชากร 3 ช่วงวัยและประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น แรงงานย้ายถิ่น ชนกลุ่มน้อย ประชากรที่อาศัยในเมือง ประชากรชาวยุโรป คุณภาพชีวิตกับเพศวิถี ระเบียบวิธีการศึกษาและเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 

ประชากรท่องโลก