สถิติน่ารู้

การคาดประมาณประชากร บอกอะไรได้บ้าง?

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การคาดประมาณประชากร ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข รวมทั้งการให้บริการของรัฐแก่ประชากรในประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลการคาดประมาณประชากรล่าสุด ที่ได้คาดประมาณประชากรไทย ตั้งแต่ปี 2553-25831 ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ประชากรไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และจะเริ่มลดจำนวนลงในปี 2570
  • การที่เด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มลดลง
  • ประชากรอายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
  • ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีแรกของไทยที่จำนวนประชากรสูงอายุมากกว่าเด็ก

ที่มา:    1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

ประชากรท่องโลก