สถิติน่ารู้

วันประชากรโลก

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530 องค์การสหประชาชาติคาดว่าโลกเราจะมีจำนวนประชากรครบ “ห้าพันล้านคน” และในปี 2532 ได้ประกาศให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลก (World Population Day)

ปัจจุบันแม้ว่าการเกิดของเด็กจะมีแนวโน้มลดลง แต่จำนวนประชากรโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก็ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุข ที่ช่วยป้องกันและรักษาสุขอนามัยของประชากรโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชากรโลกมีอายุยืนยาวขึ้นมากกว่าในอดีต ทั้งยังส่งผลให้หลายๆ ประเทศได้กลายเป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว รวมถึงประเทศไทยด้วย

ข้อมูล: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019.

ประชากรท่องโลก