ชวนอ่าน

ประชากรและสังคม 2562 : ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม

บรรณาธิการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, สิรินทร์ยา พูลเกิด และสรัญญา สุจริตพงศ์
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำเป็นหนังสือ “ประชากรและสังคม 2562: ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม” โดยได้รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว จากการการศึกษาวิจัยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างครอบครัวในสังคมไทย นิยาม ความหมายของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่แตกต่างกัน วิถีชีวิตและพฤติกรรมสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงความสุขของประชากรในบริบทต่างๆ

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ : โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2441-0201-4 ต่อ 100 หรือ เข้าดูได้ที่ : http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

 

ประชากรท่องโลก