ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562”

เรื่อง “ครอบครัวไทย....สะท้อนอะไรในสังคม” (The Reflection of Thai Families to Society)”

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย....สะท้อนอะไรในสังคม” (The Reflection of Thai Families to Society)” เพื่อสนับสนุน สร้างเสริม และกระตุกสังคมไทยให้ใส่ใจ “ครอบครัว” ลดปัญหาและภาระให้กับสมาชิกครอบครัว องค์กรสังคม และประเทศชาติ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปาฐกถานำเรื่อง “ครอบครัวคือจุดคานงัดของสังคมไทย” และการร่วมเสวนาของผู้แทนครอบครัวหลากหลาย อาทิ ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวที่ดูแลลูกลักษณะพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความ จำนวน 13 บทความ ที่ครอบคลุมเนื้อหา สาระ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมนโยบาย การพัฒนาสถาบันครอบครัวในสังคมไทยให้เกิดผลสำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ตลอดจนกิจกรรมการขับเคลื่อน “ครอบครัว” ในสังคมไทย โดยบทความทั้งหมดจำแนกเป็น 3 ช่วงการประชุม ได้แก่ 1) ครอบครัวไทย: นิยาม ความหมาย นโยบาย 2) ครอบครัวไทย...รุ่งหรือล่ม? และ 3) ครอบครัวไทย: การปรับตัวกับยุคสมัยใหม่  ติดตามรายละเอียดของบทความได้ที่เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

 

 

 

ประชากรท่องโลก