ประชากรประชุมกัน

ครอบครัวมีสุขของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย

ปรียา พลอยระย้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดถอดบทเรียน 20 องค์กรมีสุขต้นแบบ ประจำปี 2561 และประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อสำรวจ “ครอบครัวมีสุข” ของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย รอบปี 2562 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ และ คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันดำเนินการถอดบทเรียน และการประชุมดังกล่าว มีผู้บริหารและเจ้าของผู้ประกอบการจาก 23 องค์กร ในภาคกลาง ทั้งจาก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กันอย่างเข้มข้น

ผลจากการถอดบทเรียนและประชุมในครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายครอบครัวมีสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมสำรวจ “ครอบครัวมีสุข” ประจำ.ปี 2562 ตลอดจนเข้าร่วมกระบวนการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวมีสุขต้นแบบ นอกจากนี้ ผลการถอดบทเรียน เกิดเป็น มาตรฐาน “ระบบพี่เลี้ยงครอบครัวมีสุขต้นแบบ” และ “คู่มือการสร้างเสริมครอบครัวมีสุขต้นแบบ” เพื่อใช้ขยายผลภาคีเครือข่ายต่อไป การถอดบทเรียนและประชุมครั้งนี้ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012