สถิติน่ารู้

5 สาเหตุการตายของคนไทย

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          อัตราตายของประชากรนับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ 6.9 ต่อ ประชากร 1,000 คน โดยผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงทุกปี โดยในปี 2558 อัตราตายของผู้ชาย 7.9 ผู้หญิง 5.9 ต่อประชากร 1,000 คน

          จากรายงานของสถิติสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2543 มีอัตราตาย อยู่ที่ 63.3 และ เพิ่มขึ้น เป็น 112.8 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2558 ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง คือการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย อันสืบเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ อายุ กรรมพันธุ์ รวมทั้งวิถีชีวิต (หรือที่เรียกกันว่า Life style เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย ไม่กินผักผลไม้สด การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ)

          ส่วน 4 อันดับของสาเหตุการตายรองลงมา ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุทางบก ตามลำดับ

5 ลำดับสาเหตุตายของคนไทย ปี 2558 (ต่อประชากร 100,000 คน)

 

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชากรท่องโลก