ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม" ครั้งที่ 13

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติปีที่ 13 เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

          ในปีนี้สถาบันฯ ทบทวนถึงองค์ความรู้ และบทบาทวิชาการด้านเพศและการอนามัยเจริญพันธุ์ ที่สอดคล้องและเท่าทันต่อปรากฏการณ์ปัญหา และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านเพศและความเป็นธรรมด้านการเจริญพันธุ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน ผ่านการนำ.เสนอบทความจำนวน 11 บทความ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ปาฐกถานำเรื่อง “ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ที่ได้กรุณาให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง บทความที่นำเสนอ ทั้งในระหว่างการประชุม และก่อนการตีพิมพ์ โดยการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม จำนวน 248 คน ทั้งนี้สามารถอ่านบทความต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่: http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2017/

 

 

 

ประชากรท่องโลก