ประชากรประชุมกัน

ประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ

ประจำปี พ.ศ. 2560

วรรณี หุตะแพทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันบรมราชชนก ได้ร่วมกันจัดประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 “National Forum Human Resources for Health 2017 (HR4H Forum 2017)” ขึ้นภายใต้หัวข้อ “คุณค่าคน คุณค่างาน บันดาลสุข (People Excellence)” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และนางวรรณี    หุตะแพทย์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้นำเสนอแนวความคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติในประเด็น “คุณค่าในคนกับองค์กรแห่งความสุข”

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012