นานาสาระจากห้องสมุด

โซเชียลมีเดียกับการสื่อสารด้านสุขภาพ

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากสถิติปี 2559 พบว่ากลุ่มเจนวาย (เกิดปี พ.ศ. 2523 ถึง 2540) ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 54.2 ช.ม/สัปดาห์ (7.7 ช.ม/วัน) เพิ่มขึ้นจาก 6 ช.ม/สัปดาห์ ในปี พ.ศ. 2544  ขณะที่กลุ่มเบบี้บูม(เกิดปี พ.ศ. 2489 ถึง 2507) ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 32.5 ช.ม/สัปดาห์ (4.6 ช.ม/วัน) เกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดียพบว่าคนไทยมากถึงร้อยละ 92.1, 85.1, 43.9 และ 21.0 ใช้บริการเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ตามลำดับ กล่าวได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้คน ที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย มีบทบาทมากในสังคมไทย ณ ขณะนี้

แต่ละวัน ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจะได้รับข้อมูลหลายด้าน รวมถึงด้านสุขภาพ บางครั้งมีการอ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้คนจำนวนมากเชื่อถือและปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ได้ให้ข้อคิดว่า “การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ” มีหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ เข้าถึงข้อมูล ค้นหาข้อมูล ประเมินและเข้าใจได้ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ได้ จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อและปฏิบัติตาม ผู้ให้ข้อมูล คำแนะนำที่เผยแพร่ ควรจะต้องถูกต้อง เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจ ไม่ใช้ศัพท์ทางการแพทย์

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่สาธารณะ ควรต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นผลลบต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งในเรื่องนี้ ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมาจากหลายช่องทาง โดยควรมีกลไกคัดกรองความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและระบบเฝ้าระวัง ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค มีระบบคุ้มครองการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

ในยุคที่มีการแชร์ข้อมูลกันแบบสนั่นโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ดังนั้น ทุกคนควรรู้เท่าทันข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อ เพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อจนสูญเสียสุขภาพได้


 

ที่มา:

ฐนิต วินิจจะกูล. “โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีกับการสื่อสารทางโภชนาการ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://sheacademy.in.th/?p=971 (5 มกราคม 2560)

แพรวพรรณ สุริวงศ์. “รู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ ยุคโซเชียล” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thaihealth.or.th/Content/34757- รู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ%20ยุค‘โซเชียล’.html  (6 มกราคม 2560)

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012