ชวนอ่าน

รายงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 6

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำ รายงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 6 โดย ทวิมา ศิริรัศมี และคณะฯ

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการสำรวจในรอบที่ 6 (พ.ศ. 2555) ซึ่งสะท้อนทิศทางที่ดีขึ้นของผลการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ขณะเดียวกันก็สะท้อนทิศทางที่น่ากังวลของการบังคับใช้กฎหมายภายใต้นโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  คณะนักวิจัยได้เสนอผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ การรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิจัย รวมถึงการประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐบาล

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100  หรือ download ทางเว็บไซต์:http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

 

ประชากรท่องโลก