ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

นิภาภรณ์ ฮวบเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ขึ้นภายใต้หัวข้อ ภายใต้หัวข้อ “Priority Setting for Universal Health Coverage หรือ จัดลำดับความสำคัญ เพื่อประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า” ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ พระองค์ได้ทรงกล่าวเปิดการประชุมความตอนหนึ่งว่า “....การจัดลำดับความสำคัญเป็นเครื่องมือที่ช่วยรับประกันว่าทรัพยากรด้านสุขภาพจะถูกนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดหาชุดบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน...” และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ (Morton M. Mower) เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต (Sir Micheal Gideon Marmot) นายมิเชล ซิดิเบ (Michel Sidib) และนางสาวมิไร แชทเทอร์จี (Mirai Chatterjee) เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำ

การประชุมฯ ได้จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ หลายด้านจากผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จและยั่งยืน

 

ประชากรท่องโลก