ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558 

อารยา  ศรีสาพันธ์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการฯ นี้เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคมฯ ที่มาจากหลายหน่วยงาน อาทิ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น

ปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและควรจับตามอง คือ ปาฐกถา เรื่อง “การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และอีกประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พลาดไม่ได้ คือ การอภิปรายหมู่ เรื่อง “การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง” ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ การเคหะแห่งชาติ และสำนักผังเมือง มาให้ความกระจ่างได้อย่างลงตัว

การประชุมวิชาการฯ นี้ มีผู้ส่งบทคัดย่อเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก 43 บทความ และมี 29 บทความ ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ประชากรและสุขภาพ ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี และอนามัยเจริญพันธุ์ โดยมีการนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สลับสับเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุมดูมีสีสันคึกคักมากยิ่งขึ้น

ประชากรท่องโลก