ชวนอ่าน

ผู้ต้องขังหญิง: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

จีรวรรณ หงษ์ทอง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำหนังสือ เรื่อง ผู้ต้องขังหญิง: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ

หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิง ตั้งแต่เรื่อง ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก สุขภาพของผู้ต้องขังหญิง วินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ การคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน การโอนผู้ต้องขังต่างชาติกลับประเทศ โดยนำเสนอชีวิตจริงเพียงบางส่วนของผู้ต้องขังหญิง และมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในมิติต่างๆ ต่อไป

ท่านใดสนใจหาอ่านได้ที่: ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012