ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558”

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558” เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558- Population and Social Diversity in Thailand 2015 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 11 สถาบันฯ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยออกเป็นบทความต่างๆ ถึง 20 บทความ สะท้อนมิติความแตกต่างของประชากรไทยในหลายแง่มุม ทั้งความต่างที่เกิดเพราะวัยต่างกัน เพศต่างกัน ที่อยู่อาศัยต่างกัน หรือมีวัฒนธรรมต่างกัน ฉายภาพผ่านความแตกต่างของพฤติกรรมด้านประชากรและสังคม ได้เผยให้เห็นความต้องการ วิถีชีวิต และปฏิสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สังคม และระดับมหภาค ซึ่งเป็นความหลากหลายที่กอปรขึ้นเป็นประชากรไทย เป็นสังคมไทย ที่ต้องทำความเข้าใจบนฐานข้อมูลของงานวิจัยที่เชื่อถือได้

การประชุมปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปาฐกถานำ เรื่อง “สรรค์สร้างความหลากหลายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 331 คน นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของสถาบันฯ

สามารถดาวน์โหลดบทความน่าสนใจต่างๆ ได้จากwww.ipsr.mahidol.ac.th

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012