นานาสาระจากห้องสมุด

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

เพ็ญพิมล คงมนต์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประสบความสำเร็จของบุคคล นอกจากความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพก็มีส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และในหน้าที่การทำงาน ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าในแวดวงการเมือง ธุรกิจ การศึกษา และอื่นๆ มักจะมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังคงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี

บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แสดงปรากฏออกมายังภายนอก ซึ่งบุคลิกภาพมีทั้งบุคลิกภาพภายใน คือ ความรู้สึก อารมณ์ ความฉลาด ความจริงใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดริเริ่ม และ บุคลิกภาพภายนอก คือ การแต่งกาย ท่านั่ง ท่ายืน รูปร่างหน้าตา ทรงผม การใช้น้ำเสียง การพูด

การพัฒนาบุคลิกภาพจะทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ใครเห็นก็รู้สึกประทับใจ  อีกทั้งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อตนเอง และองค์กรที่ตนสังกัด

การพัฒนาบุคลิกภาพ ต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกที่จำเป็น ได้แก่ การแต่งกาย การแต่งกายที่ดี ควรยึดหลัก สวยงาม ดูดี สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมทั้งความสะอาดทั้งร่างกายและเครื่องแต่งกาย เช่น ผม เสื้อผ้า รองเท้า กลิ่นปาก กลิ่นตัว เล็บ ถุงเท้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าภายในของผู้แต่งกาย การแต่งกายควรเพิ่มสีสันโดยประมาณไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เช่น การทาปาก การแต่งหน้า และควรมีเครื่องประดับเล็กน้อยประกอบการแต่งกายไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา ตุ้มหู สร้อยคอ ดังคำโบราณกล่าวไว้ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เพราะการแต่งกายที่ดีจะช่วยเสริมบุคลิกภาพ  และสามารถสื่อสารให้คนทั่วไปรับรู้

นอกจากนี้ มารยาททางสังคม ก็มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากทุกประเทศมีมารยาทสังคมที่แตกต่างกัน หรือในประเทศเดียวกันก็มีประเพณีท้องถิ่น ภาษาถิ่น ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน มารยาททางสังคมสำหรับสังคมไทยที่ควรรู้ คือ การทักทาย การไหว้ การใช้โทรศัพท์ การพูดคุย การนั่ง การยืนกับผู้ใหญ่ การซื้อของฝากตามเทศกาลต่างๆ การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน การไม่โทรศัพท์ หรือพูดคุยกันในห้องประชุม เป็นต้น

ดังนั้น หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต หรือในหน้าที่การทำงาน นอกจากความรู้ ความสามารถ การพัฒนาบุคลิกภาพก็เป็นด้านหนึ่งที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ

 


 

ที่มา: สุทธิชัย ปัญญโรจน์. “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org/posts/437997 (16 กรกฏาคม   2558)

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012