รางวัลอีกโนเบล

นอนหลับ

วรชัย ทองไทย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การนอนหลับหรือหลับ คือ การที่ร่างกายอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และอยู่ในสภาพของจิตไร้สำนึก การตอบสนองต่อสิ่งเร้าจะช้าลงกว่าเมื่อเวลาตื่น มนุษย์เช่นเดียวกันกับสัตว์ทั้งหลาย ที่ต้องการนอนหลับ อาหาร น้ำ และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจะหลับวันละครั้งในเวลากลางคืน

ภาพ: http://www.hfocus.org/

 

การหลับมี 2 แบบ คือ หลับแบบตาไม่กระตุก (NREM sleep: Non Rapid Eye Movement sleep) และหลับแบบตากระตุก (REM sleep: Rapid Eye Movement sleep) เราจะฝันในช่วงของการหลับแบบตากระตุก ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ใน 4 ของเวลาที่หลับในแต่ละวัน

ส่วนเวลาที่เหลืออีก 3 ใน 4 เป็นการหลับแบบตาไม่กระตุก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มง่วง เริ่มต้นหลับ ระยะที่ 2 อยู่ในช่วงของการหลับตื้นร่างกายไม่รับรู้กับสิ่งรอบตัว ลมหายใจและหัวใจยังเต้นตามปกติ อุณหภูมิของร่างกายเริ่มลดลง ระยะที่ 3 เป็นการหลับลึก ความดันโลหิตลดลง หายใจช้าลง กล้ามเนื้อผ่อนคลาย โลหิตไหลสู่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น เกิดการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ช่วงนี้จะเกิดการสะสมพลังงาน มีการหลั่งฮอร์โมน ได้แก่ โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone: GH) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาของร่างกาย

ส่วนการหลับแบบตากระตุกเป็นช่วงของการให้พลังงานแก่สมองและร่างกาย สมองจะทำงานและเกิดการฝัน อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ลูกตากลับกลอกไปมาใต้หนังตาที่ปิด กล้ามเนื้อหยุดทำงาน ร่างกายหยุดเคลื่อนไหวและผ่อนคลาย

ในคืนหนึ่งๆ เราจะนอนราว 4 หรือ 5 วัฏจักร แต่ละวัฏจักรใช้เวลาระหว่าง 90ะ110 นาที โดยเริ่มต้นด้วยระยะที่ 1 ตามด้วยระยะที่ 2 ต่อด้วยระยะที่ 3 แล้วย้อนกลับสู่ระยะที่ 2 สุดท้ายเป็นการหลับแบบตากระตุก อันนับเป็นหนึ่งวัฏจักร จากนั้นก็เริ่มวัฏจักรใหม่อีก จนกระทั่งตื่นเองหรือถูกปลุกให้ตื่น

สำหรับมนุษย์แล้ว การนอนหลับเป็นตัวชี้วัดถึงสุขภาพทั่วไปและความผาสุก คนเราต้องนอนหลับอย่างพอเพียง เพื่อให้ร่างกายและสมองมีสุขภาพดี สามารถทำงานได้อย่างปกติ การไม่ให้หลับอย่างเพียงพอ จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทรมานอย่างหนึ่ง

อายุเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเวลานอนหลับอย่างพอเพียง ทารกต้องการเวลานอนหลับมากที่สุด เมื่ออายุมากขึ้น ความต้องการนอนหลับจะลดน้อยลง ดังตารางข้างล่าง ที่แสดงถึงจำนวนชั่วโมงของการนอนหลับที่พอเพียงในแต่ละวัน โดยในสดมภ์คำแนะนำเป็นจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมที่สุด ถ้าจะนอนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่แนะนำ ก็ไม่ควรเกินจำนวนชั่วโมงที่ยังยอมรับได้ (ดูสองสดมภ์สุดท้าย) แต่ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่านี้ ย่อมถือว่าเป็นการนอนหลับที่ไม่พอเพียง (ดูตารางประกอบ)

 

ในปี พ.ศ. 2557 รางวัลอีกโนเบล สาขาจิตวิทยา มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (Peter K. Jonason, Amy Jones และ Minna Lyons) ที่ได้รายงานว่า คนที่นอนดึกเป็นประจำ มักมีความโน้มเอียงที่จะเป็นคนชื่นชมตนเอง ถูกชักจูงได้ง่าย และมีอาการทางจิต มากกว่าคนที่ตื่นเช้าเป็นปกติ

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำให้ขำ แล้วจึงได้คิด

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012