ชวนอ่าน

รายงานวิจัยเรื่อง

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
 กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 6

จีรวรรณ หงษ์ทอง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำ รายงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 6 โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ

ในเล่มนี้ผู้อ่านจะได้พบกับผลงานวิจัยจากการสำรวจรอบที่ 6 เก็บข้อมูลในปี 2555 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย International Tobacco Control: SEA (Thailand) ที่ดำเนินการใน 22 ประเทศทั่วโลก งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจระดับประเทศ และเป็นการวิจัยระยะยาว ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2548 ติดตามกลุ่มตัวอย่างเดิมและสุ่มตัวอย่างใหม่เพิ่มเติม รายงานได้นำเสนอพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ และเปรียบเทียบผลการสำรวจทั้ง 6 รอบ ให้เห็นแนวโน้ม ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลง

สนใจติดต่อขอรับได้ที่ โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012