ชวนอ่าน

รายงานการวิจัยเรื่อง “การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 2556”

จีรวรรณ หงษ์ทอง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ฉบับนี้ขอแนะนำรายงานการวิจัยเรื่อง “การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 2556” เขียนโดย ธีระพงศ์ สันติภพ และชวลิต สวัสดิ์ผล

รายงานการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ข้อมูลจากการศึกษาจะนำไปประเมินการมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของประชาชน และเพื่อสำรวจข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก