ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม”

กฤติญา สำอางกิจ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ประจำสถาบันฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ กล่าวปาฐกถานำหัวข้อ “เกิดอย่างไร ประเทศไทยจึงมั่นคง?” โดยมีสาระสำคัญว่าด้วย ปัญหาจำนวนการเกิดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น การที่เด็กเกิดน้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่คนรุ่นใหม่มีทัศนคติต่อการแต่งงานและสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ต้องการใช้ชีวิตอิสระ เน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้หนุ่มสาวไทยแต่งงานและมีลูกช้าลง จำนวนผู้ครองโสดถาวรมากขึ้น นอกจากนี้ เด็กเกิดใหม่ส่วนหนึ่งยังเป็นผลจากการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่ไม่พร้อมเลี้ยงดูบุตร หรือเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้จำนวนการเกิดที่ด้อยคุณภาพมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

การประชุมวิชาการฯดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากสาขาอาชีพ รวมทั้งผู้แทนสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอประเด็นจากการนำเสนอบทความวิชาการ ผ่านสื่อสังคมหลากรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาประชากร ที่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ คนรุ่นใหม่ครองโสดมากขึ้น เด็กเกิดมากจากแม่วัยรุ่นที่ไม่พร้อม เพิ่มอายุเกษียณเป็น 65 ปีแก้ปัญหาขาดแรงงาน คนรุ่นใหม่ไม่หวังมีลูกเพื่อพึ่งพายามแก่ พ่อแม่ไม่มั่นใจสถานเลี้ยงเด็ก

ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดหนังสือ “ประชากรและสังคม 2557” และบทความต่างๆ ได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

QR code สำหรับเข้าเว็บไซต์หนังสือ “ประชากรและสังคม 2557”

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก