ชวนอ่าน

รายงานสุขภาพคนไทย 2559: ตายดี วิถีที่เลือกได้

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประชากรและการพัฒนา ขอแนะนำหนังสือรายงานสุขภาพคนไทย 2559: ตายดี วิถีที่เลือกได้ โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ

หนังสือสุขภาพคนไทยฉบับนี้ได้หยิบยกตัวชี้วัด “สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น” มานำเสนอในมิติของการทำงาน รายได้ การสร้างครอบครัว การอยู่อาศัย การให้คุณค่า  พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ รวมทั้ง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทยในรอบปี 2559 ส่วนเรื่องพิเศษประจำฉบับได้นำเสนอเรื่อง ตายดี วิถีที่เลือกได้ เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ความตาย เป็นสิ่งที่ เลือกไม่ได้ แต่สามารถ เตรียมตัวและออกแบบ การจากไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้

ท่านใดสนใจขอรับหนังสือ หรือประสงค์จะนำไปแจกจ่ายตามหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100  หรือ download ทางเว็บไซต์:http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx 

ประชากรท่องโลก