นานาสาระจากห้องสมุด

สังคมสูงวัยกับการสร้างทางเลือกการทำงาน

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บทความนี้ขอนำเสนอบางประเด็นในงานวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้างทางเลือกการทำงานของผู้สูงอายุในขณะที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ปัญหาเรื่องโครงสร้างรายได้และการออมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่เพียงพอสำ.หรับการใช้จ่ายในวัยชราภาพ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี และการอุปโภคบริโภคที่ต้องเสียภาษีในระบบเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเนื่องจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลง และจำนวนประชากรวัยทำงานลดน้อยลง

รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติบ่งชี้ว่า ร้อยละ 37.6 ของผู้สูงอายุ 60-79 ปี ต้องการทำงาน โดยที่ร้อยละ 35.7 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศที่กำลังทำงาน หากพิจารณาทางด้านกายภาพในผู้สูงอายุแล้ว โดยเฉลี่ยเกินร้อยละ 76 ของผู้สูงอายุ ประเมินว่าสุขภาพตนเองยังอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดีมาก และโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถมองเห็นชัดเจน (ร้อยละ 78) และสามารถได้ยินชัดเจน (ร้อยละ 85) ดังนั้นศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-79 ปีที่ยังสามารถทำงานได้ ซึ่งไม่นับรวมผู้พิการและผู้ที่อยู่ในการดูแลระยะยาว แรงงานกลุ่มนี้มีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและบรรเทาสภาวะตึงเครียดทางการเงินการคลังในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงในวัยชราภาพเพราะขาดความชำนาญ ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2548-2555 พบว่าผู้ที่เริ่มทำธุรกิจเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี มีโอกาสที่จะเลิกทำธุรกิจภายใน 6 ปีสูงถึงร้อยละ 78 และกลุ่มดังกล่าวเมื่อเลิกทำธุรกิจ ส่วนใหญ่เลือกที่จะออกจากกำลังแรงงานเช่นกัน

โครงสร้างเชิงนโยบายที่เปิดช่องทางให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในตลาดแรงงานมีทางเลือกทำงานในองค์กร แทนที่จะออกไปเสี่ยงลงทุนเอง ก็สามารถสร้างความยั่งยืนทางการเงินแก่กลุ่มแรงงานสูงอายุเหล่านี้ได้มากขึ้น และการทำงานในองค์กรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุออกไปพบปะกับสังคม ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยทางสาธารณสุข พบว่าการทำกิจกรรมเสริมรายได้ในกลุ่มผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลิน มีเพื่อนในวัยเดียวกันได้พูดคุย คลายเหงาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้สึกมีคุณค่า ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น

ขณะเดียวกันในเรื่องความยั่งยืนทางการเงินการคลัง มีการใช้มาตรการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแรงงานผู้สูงอายุเป็นรูปแบบที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งความสำเร็จของนโยบายเหล่านี้ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรในภาครัฐเอง รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนในสังคม และความเข้าใจในบริบทของประเทศไทย

ที่มา:เอื้อมพร พิชัยสนิธ. “สังคมผู้สูงอายุกับการสร้างทางเลือกการทำงาน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636898 (8 กรกฏาคม 2559)

 

ประชากรท่องโลก