สถิติน่ารู้

ทักษะการทำงานที่โดดเด่นกับระดับการศึกษา

วรรณี หุตะแพทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเข้าสู่วัยทำงานเป็นก้าวสำคัญของทุกคน เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจากช่วงวัยของการเรียนรู้ฝึกฝน มาสู่ช่วงวัยที่ต้องนำทักษะและความสามารถมาใช้ปฏิบัติจริง ความสุขของคนทำงานอาจเริ่มต้นจากการที่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ต้องการ การได้ค่าตอบแทนที่สูง และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานจึงนำไปสู่ความสุขในการทำงานได้

จากการสำรวจความสุขคนทำงานปี 2558 ของศูนย์วิจัยความสุขของคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความสุขของคนทำงานกลุ่มที่จบปริญญาตรีมีระดับความสุขมากกว่ากลุ่มจบอาชีวะ (คะแนนเฉลี่ย 61.133 และ 60.219 ตามลำดับ) ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า คนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความสุขในการทำงานมากกว่า แต่เป็นเพราะกลุ่มที่จบปริญญาตรีมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานที่ดีกว่าในหลายด้านจึงทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขได้มากกว่านั่นเอง

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึงความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่ต้องเผชิญในสภาวการณ์ต่างๆ ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Works) หมายถึง ความสามารถในการลดความขัดแย้งและความสามารถในการอำนวยการติดต่องานกับเพื่อนร่วมงาน และทักษะการสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการฟังและพูดที่ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการประสานงาน ผลการสำรวจในปี 2558 พบว่า กลุ่มที่จบปริญญาตรีมีทักษะการแก้ปัญหาแตกต่างกับกลุ่มจบอาชีวะอย่างมีนัยสำคัญ (ตาราง 1)

ตาราง 1: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน จำแนกตามกลุ่มการศึกษาของคนทำงาน

ทักษะพื้นฐานกลุ่มการศึกษาFP
ปริญญาตรีอาชีวะ
XS.D.XS.D.
ทักษะการแก้ปัญหา 65.23 16.788 62.82 17.171 51.259 < 0.001
ทักษะการทำงานเป็นทีม 80.25 16.276 77.36 17.099 21.628 < 0.001
ทักษะการสื่อสาร 73.09 18.585 71.93 18.347 2.406 0.090

ที่มา: ข้อมูลความสุขคนทำงาน ปี 2558 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรท่องโลก