ชวนอ่าน

ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้โครงการกองทุนโลก 

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"ประชากรและการพัฒนา" ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำรายงานวิจัยเรื่อง ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้โครงการกองทุนโลก โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคณะ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบันทึกสรุปและจดหมายเหตุ ข้อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จและความท้าทายของการทำงานด้านเอดส์ในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่ผ่านมาของประเทศไทย เนื้อหาที่สำคัญรวบรวมและเรียบเรียงจากผลการศึกษา “โครงการประเมินผลภายนอกโครงการด้านเอดส์ รอบ SSF ปีงบประมาณ 2557” ซึ่งอธิบายไว้ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: กองทุนโลกเกี่ยวกับงานด้านเอดส์ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ ส่วนที่ 2: ผลสัมฤทธิ์และกระบวนการทำงาน ส่วนที่ 3: บัตรประกันสุขภาพ คำตอบของความยั่งยืน และส่วนที่ 4: ความยั่งยืนในการทำงาน ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะ

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/publications_all.php

ประชากรท่องโลก