ผู้เขียน : อติชาต มณฑาทิพย์

เมื่อวันที่  26-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์  ปาร์ค สุขุมวิท 22 ได้มีการประชุมวิชาการสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 2 (The 2nd Asian Population Association Conference 2012) (ครั้งแรก จัดประชุมที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนำเสนอองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมของเอเชีย  ในมิติต่างๆ เช่นประเด็นผู้สูงอายุ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาวะทางเพศ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  การย้ายถิ่นการขยายเขตเมืองและแรงงาน

           การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้  มีผู้ส่งบทคัดย่อเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเกือบ 1,500 เรื่อง มีบทคัดย่อ  450 เรื่องที่ได้รับเลือกให้
นำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) และอีก  350 เรื่องให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 600 คน จาก  50 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012