ผู้เขียน : อ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ กัญญา อภิพรชัยสกุล

 หนังสือขนาดพกพาที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งของสถาบันฯ  ซึ่งเป็นผลการศึกษาภายใต้การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรป ผู้เขียนได้ศึกษาระบบสาธารณสุขไทยใน  6 มิติ ตาม WHO’s Health System Building Blocks ได้แก่ การจัดให้บริการ ทรัพยากรบุคคล 
  ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ งบประมาณด้านสุขภาพ และความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาล  เพื่อชี้จุดอ่อนหรือช่องว่างของระบบฯ ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติที่ทำงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย  ไม่เพียงแต่ชี้จุดอ่อนหรือช่องว่างเท่านั้น ผู้เขียนยังได้เสนอแนวทางที่จะทำให้ระบบสาธารณสุขมีความเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.  02 4410201-4 ต่อ 100 หรือดาวน์โหลดหนังสือได้จากเว็บไซต์
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/PublicationBook.aspx?year=2012

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012