ในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์  ในด้านต้นทุน พิจารณาได้หลายมุมมอง เช่น

  • มุมมองของรัฐ คำนึงถึงต้นทุนของรัฐเพียงอย่างเดียว  เช่น ค่ายา ค่ารักษา เงินเดือนของบุคลากรทางการแพทย์ ที่รัฐบาลต้องจ่าย
  • มุมมองของรัฐและผู้ป่วย คำนึงถึงต้นทุนของรัฐและผู้ป่วย  ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางของผู้ป่วยในการมารับบริการทางสุขภาพ ค่าเสียเวลาในการรอรับบริการด้วย
  • มุมมองทางสังคม นอกจากจะคำนึงถึงต้นทุนของรัฐและผู้ป่วยแล้ว  ยังคำนึงถึงงานที่ต้องสูญเสียไป เนื่องจากการลาหยุดงานของผู้ป่วยที่ต้องมารับบริการทางสุขภาพ

ส่วนประสิทธิภาพของแนวทางทางสุขภาพ (เช่น แนวทางการลดภาวะโรคอ้วน ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย) สามารถวัดได้หลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้ คือ

  • ปีสุขภาวะที่มีคุณภาพ  (Quality-adjusted life year -QALY) เช่น ดูว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายสามารถทำให้ผู้ป่วยโรคอ้วน  เพิ่มจำนวนปีที่อยู่อย่างมีสุขภาพดีได้กี่ปี
  • ปีสุขภาวะที่บกพร่อง  (Disability-adjusted life year -DALY) เช่น ดูว่า การส่งเสริมการออกกำลังกายสามารถทำให้ผู้ป่วยโรคอ้วน  ลดจำนวนปีที่อยู่อย่างมีสุขภาพไม่ดีได้กี่ปี

ทั้งนี้การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์  จะต้องมีตัวเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบแนวทางใหม่กับแนวทางเก่าที่เคยใช้อยู่เดิม  เป็นต้น

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012