จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ผู้เขียน : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

จำนวนการเกิดในประเทศไทยช่วง  20 กว่าปีที่ผ่านมา มีอยู่ราว 8-9 แสนรายต่อปี  ข้อมูลการเกิดเหล่านี้ไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นการเกิดจากสตรีที่มีสถานภาพสมรสอย่างไร  สถาบันฯ จึงได้ทำการประมาณการเกิดจากสตรีไม่สมรสเพื่อศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใดและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

จากการใช้ข้อมูลการสำรวจต่างๆ  รวมทั้งสำมะโนประชากร และทะเบียนเกิด ประมาณได้ว่าในช่วง พ.ศ.  2539-2553 การเกิดจากสตรีไม่สมรสมีอยู่ประมาณ 1.5-4 แสนรายต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 15-40 ของการเกิดทั้งหมด  โดยมีลักษณะการเปลี่ยนของสัดส่วนนี้เป็นรูปคล้ายตัวยู (U) หรือตัววี  (V) กล่าวคือ สูงถึง ร้อยละ 36 เมื่อปี  2539 แล้วลดลงเป็นร้อยละ 28 25 15 15 และ  14 ในปี 2540 เรื่อยมาจนถึงปี 2544 ตามลำดับ หลังจากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จนถึงร้อยละ42 ในปี 2553 ลักษณะเปลียนแปลงเช่นนี้อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบการแต่งงานที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย  ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อหาคำตอบต่อไป

จำนวนและร้อยละของการเกิดจากสตรีไม่สมรส  พ.ศ. 2539-255

แหล่งข้อมูล: Vapattanawong,  P. 2012. The estimation of non-marital childbearing in Thailand: pattern and  trends during 1996 to 2010. Presentation in the 2nd Asian Population  Association Conference 2012. 26-29 September 2012.

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)