จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ประชากรประชุมกัน

ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

กมลชนก ขำสุวรรณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้สถาบันฯ ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ดังนี้

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ หลักประกันทางใจในครอบครัวตามช่วงวัย เรื่อง Family comes first: หลักประกันของครอบครัว เพื่อสร้างประชากรอย่างมีคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ นักปฏิบัติการวิจัยชำนาญการพิเศษ นางสาวกาญจนา เทียนลาย และนางวรรณี หุตแพทย์ นักปฏิบัติการวิจัย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนบทความวิชาการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม

พร้อมนี้ทีมคณาจารย์และนักวิจัย ได้ร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายบริหารหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่อไป

คณาจารย์ ประกอบด้วย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา, ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, อาจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และอาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ทีมนักปฏิบัติการวิจัย นางสาวรีนา ต๊ะดี, นางสาวกมลชนก  ขำสุวรรณ, ทีมนักวิจัยโครงการ นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ, นายริฎวัน อุเด็น นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, นางสาวศศิชล พงษ์ศรี, นางสาวรัตนา ด้วยดี, นางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย