จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

นานาสาระจากห้องสมุด

สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้โดนใจผ่านช่องทาง Social Media

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนสื่อแบบเดิมๆ มากขึ้น ในระยะเริ่มแรก มักใช้ระหว่างตนเองกับคนรู้จักกัน ต่อมาก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง และมีผู้นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการใช้สื่อที่นำ.มาแบ่งปัน มีลักษณะหลากหลาย ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้มีแนวโน้มว่าสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง ดังนั้นการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตาม รวมทั้งการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงทั้งในไทย และทั่วโลกของผู้บริโภคในยุคนี้

ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์สำหรับประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อได้ทราบถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างทั่วถึง จึงได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยการนำสื่อดิจิตัลเป็นตัววัดการรับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากผลสำรวจรายงานการอ่านต่อสื่อดิจิตัล พบว่า 18% ของผู้ตัดสินใจทางการตลาด จะไม่สนใจการตลาดแบบเก่า เพราะผลสำรวจเห็นได้ชัดว่า แนวโน้มของการรับข่าวสารดิจิตัล นั้นมีผลถึง 80% จาก Social networking 87% จาก Podcast และ RSS และ 72% จาก Micro-blogging เหตุผลที่งานประชาสัมพันธ์ต้องใช้ Social media เพราะว่ามีความเป็นตัวตนที่จะแสดงออกได้อย่างอิสระ ในด้านความคิดเห็นต่างๆ การมีส่วนร่วมต่อสังคม หรือการรณรงค์ต่างๆ สามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ การใช้สื่อ Social media มีลักษณะของการเล่าเรื่องราวต่างๆ ในระยะยาว ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถสร้างพลังทางสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สื่อ Social Media ถือเป็นการสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงเป้าหมาย เช่น การใช้วิธี SEO (Search engine optimization) โดยนำ Keyword ที่ต้องการมาใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine ต่างๆ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์เป็นอันดับแรกๆ ได้ด้วย

Social media เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สำคัญ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะทำให้ดีให้เด่น จำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตั้งใจ ให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างธรรมชาติ ไม่มุ่งเน้นการขายเพียงอย่างเดียว

ที่มา:

  • พจน์ ใจชาญสุขกิจ. “สูตรสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์”[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.drphot.com/talk/archives/2897(25 สิงหาคม 2559)
  • พจน์ ใจชาญสุขกิจ. “ทำ.ไมถึงต้องใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์”[ระบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.drphot.com/talk/archives/371(25 สิงหาคม 2559)
  • ฐิติพร ธาราติกานนท์.“โซเชียล มีเดีย” ฐิติพร ธาราติกานนท์” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www2.feu.ac.th/acad/ba/articles_detail.php?id=252 (8 กันยายน 2559)