จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

 

  

ความมั่นคงทางประชากร : อนาคตของประเทศไทยในอีก 70 ปี

โดย อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ประชากรต่างแดน

อินโดนีเซียเร่งนโยบายย้ายเมืองหลวงเพื่อคุณภาพชีวิต

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

ปลาดุกในที่ทำงาน

โดย จรัมพร โห้ลำยอง
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

เกิดอะไรขึ้น??? เมื่อแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดย กัญญา อภิพรชัยสกุล
นานาสาระประชากร
เด็กวันนี้คือผู้สูงอายุในวันหน้า
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
การเลียนแบบ
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

ประชากรโลกกับการนับถือศาสนา

โดย วาทินี บุญชะลักษี
นานาสาระจากห้องสมุด
The Aging Brain: Proven Steps to Prevent Dementia and Sharpen Your Mind
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562”

โดย กฤติญา สำอางกิจ
ชวนอ่าน
ประชากรและสังคม 2562 : ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

แม่ 100 ปี มหิดลวันแม่ปี 2562 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
วันประชากรโลก
โดย กาญจนา เทียนลาย