จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

สถิติน่ารู้

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2561

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จากข้อมูลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 34.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2561 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิง คนกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการใช้มากที่สุด รองลงมาคือคนกลุ่มอายุ 25-34 ปี และแม้ว่าคนอายุ 50 ปีขึ้นไปจะใช้น้อยที่สุดแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนที่มีอายุมากๆ มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 94.7) ซึ่งกิจกรรมหลักคือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค การดาวน์โหลดต่างๆ และการอัพโหลดข้อมูล